Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu
Strona głowna  /  Dokumentacja
Dokumentacja

 

Plan rozwoju z koncepcją Przedszkola Publicznego Nr 17
w Radomiu na rok szkolny 2018/2019

„Dziś mały przedszkolak - jutro wielki Polak” – rozwijanie naturalnych zdolności i predyspozycji dzieci  w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Zadania:

 1. Stwarzanie dzieciom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności, zainteresowań, kreatywności i innowacyjności, a także rozwijanie ich samodzielności.
 2. Budzenie u dzieci miłości do wielkiej i małej ojczyzny poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.
 3. Pielęgnowanie tradycji narodowych, rozbudzanie zainteresowań kulturą narodową, symbolami i znakami w odniesieniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Wychowanie dzieci tak, aby orientowały się w tym co dobre i co złe, aby potrafiły przestrzegać norm społecznych w trakcie zabawy i nauki oraz kulturalnie zachowywać się w najbliższym im środowisku społecznym.
 5. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kształtowanie umiejętności stosowania jej w praktyce poprzez aktywny udział dzieci
  w organizowanych zajęciach, zabawach i innych formach aktywności.
 6. Kontynuacja zadań wynikających z programu „Czytające przedszkole” i działań na rzecz Fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”.
 7. Rozwijanie kompetencji informatycznych pozwalających na wykorzystanie przez dzieci nowoczesnych źródeł wiedzy i informacji.

Cele:

 1. Pozwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami
  i typem inteligencji.
 2. Budzenie dumy z faktu bycia Polakiem, włączanie dzieci w przeżywanie i odczuwanie podniosłej atmosfery związanej z obchodami „Święta Niepodległości”.
 3. Wyzwalanie u dzieci postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.
 4. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 5. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.
 6. Poznanie przez dzieci świata wartości etycznych oraz estetycznych w oparciu o literaturę i sztukę.
 7. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności informatycznych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji oraz odpowiedniego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej.

Działania:

 1. Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności społecznych poprzez budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, akceptacji i współuczestnictwa w społeczności przedszkolnej i rówieśniczej poprzez realizację programów:
 • adaptacyjnego „Dzielny przedszkolak” – dla dzieci 3- 4 letnich;
 • edukacyjno-wychowawczego „Poznajemy świat wartości” dla dzieci 4-6 letnich.
 1. Kształtowanie u dzieci zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwienie na jego piękno, wzbudzanie przeżyć estetycznych poprzez realizację programu edukacyjno - wychowawczego „Przygoda ze zwierzakami z Siedmiu Dębów- kształtujemy nawyki, uczymy się zasad współżycia”.
 2. Rozwijanie kreatywności dziecka, jego zdolności, zainteresowań i pasji poprzez realizację programu edukacyjno- wychowawczego opartego na rozwijaniu inteligencji wielorakich „Mali odkrywcy- poznajemy siebie, odkrywamy i kształtujemy świat” dla dzieci 3-6 letnich.
 3. Rozwijanie zainteresowań kulturą naszego kraju i regionu poprzez:
 • poznanie i utrwalenie znaków i symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • poznanie historii naszego kraju, miasta i okolic w oparciu o literaturę i sztukę;
 • udział w konkursach o tematyce patriotycznej;
 • uroczyste obchody „Święta Niepodległości” na terenie przedszkola;
 1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu udział dzieci w poznawaniu różnego rodzaju zagrożeń, sposobów radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych oraz osób mogących udzielić pomocy poprzez realizację innowacji pedagogicznej „Bezpieczne przedszkole”.
 2. Organizowanie środowiskowych imprez czytelniczych w ramach działań na rzecz Fundacji „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”.
 3. Prowadzenie zajęć z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych (np. tablica multimedialna), wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania, gier edukacyjnych.
 4. Udział dzieci w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie placówki i poza nią.
 5. Rozwijanie efektywnej współpracy z rodzicami poprzez:
 • organizowanie konkursów;
 • warsztatów;
 • zajęć otwartych;
 • imprez okolicznościowych – m.in. obchodów jubileuszu 60 - lecia istnienia placówki i integracyjnych.

Monitorowanie

Przebieg i efektywność naszych działań będzie systematycznie monitorowane pod kątem rozwijania poszczególnych kompetencji i aktywności twórczej dzieci przy pomocy narzędzi takich, jak: karty obserwacji dzieci, karty przyrostu umiejętności, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, obserwację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w realizowanych programach.

Ewaluacja programu  będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2018/2019, wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym pracę w danym roku oraz na zebraniu z rodzicami w poszczególnych grupach.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 • rozwijają wyobraźnię i kreatywność, są ciekawe świata i chętne do odkrywania nieznanego;
 • wierzą w siebie i we własne możliwości;
 • samodzielnie podejmują decyzje i potrafią je umotywować;
 • potrafią nazwać emocje swoje oraz innej osoby, okazują uczucia i rozumieją uczucia innych osób;
 • uczestniczą w tworzeniu i przestrzeganiu norm współżycia opartych na wartościach takich jak: dobro, prawda, piękno;
 • znają i kultywują tradycje narodowe, lokalne i rodzinne;
 • przejawiają postawy proekologiczne;
 • rozumieją potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie;
 • znają zasady bezpieczeństwa i przestrzegają ich;
 • wiedzą co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia;
 • rozwijają ekspresję językową poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
  i bezpośredni kontakt z literatura, sztuką i teatrem;
 • korzystają z różnorodnych środków przekazu multimedialnego.

 

Opracowanie: M. Jaśkiewicz, M. Kutera, E. Kozera,  M. Trzpioła

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-16