Strona głowna  /  Ochrona Danych Osob.
Ochrona Danych Osob.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10, 26-600 Radom; 
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
  4. każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
  5. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
  7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com ;
  8. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;
  9. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17